With white Rice

 • 118. Moo Shu Vegetable

  • $8.95
 • 119. Moo Shu Pork

  • $9.55
 • 120. Moo Shu Chicken

  • $9.55
 • 121. Moo Shu Beef

  • $10.25
 • 122. Moo Shu Shrimp

  • $10.25